MalvaTravel

RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku moja firma wdrożyła politykę wynikającą z RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru identyfikacji podatkowej PESEL, jak też informacji dotyczących zawieranej lub zawartej z Państwem umowy, jest firma MALVA Biuro Turystyczne Malwina Kasprzyk, z siedzibą przy ul. Kraszowickiej 61/3 w Świdnicy, NIP 8842777590, wpis do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych woj. dolnośląskiego nr 725.
 2. Państwa wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez firmę MALVA Biuro Turystyczne Malwina Kasprzyk na:
 3. podjęcia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, w szczególności przedstawienia Państwu oferty, 
 4. realizacji umowy zawartej z Państwem przez firmę MALVA (wycieczka turystyczna),
 5. dokonywania operacji księgowych i ubezpieczeniowych,
 6. ewentualnego dochodzenia wobec Państwa roszczeń wynikających z nie wywiązania się z  umowy.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy z firmą MALVA Biuro Turystyczne.
 8. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.
 9. Przekazane przez Państwa dane osobowe będę przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z umową, w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Informujemy, iż w celach promujących, reklamowych, dodawane są zdjęcia na portalach społecznościowych i stronie www, które obrazują wydarzenia zaistniałe w firmie (np. relacje z wycieczek), tym samym uczestnik podpisujący formularz rodo, zezwala na publikację swojego wizerunku.
 12. Administrator będzie dokładał starań aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.